Všeobecné smluvní podmínky

ARMANDI THERAPY CLINIC s.r.o.

 

1. Úvodní ustanovení

 • 1.1   Společnost ARMANDI THERAPY CLINIC s.r.o., IČO: 051 62 416, se sídlem Americká 508/22, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 259240 je poskytovatelem zdravotních služeb a provozovatelem registrovaného nestátního zdravotnického zařízení ARMANDI THERAPY CLINIC, ve kterém poskytuje klientům na základě Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 30. 4. 2018, sp. zn. S-MHMP 615793/2018 zdravotní služby v oboru ergoterapeut, fyzioterapie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, stejně jako další doprovodné a související služby (dále jen „Klinika“).
 • 1.2   Klinika poskytuje zdravotní služby v oborech ergoterapie, fyzioterapie, a ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, a to formou ambulantní péče poskytované klientům, kterými jsou především dětští pacienti (dále jen „terapie“ či „rehabilitační péče“, a „Klient“ či „Klienti“).
 • 1.3   Tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahují na Klienty Kliniky a platí pro rehabilitační péči a všechny druhy terapií poskytovaných Klinikou (dále jen „Podmínky“).

2. Přihlášení Klienta na rehabilitační péči

 • 2.1   Klient je závazně přihlášen na rehabilitační péči, resp. konkrétní typ terapie, po odevzdání vyplněné a podepsané přihlášky (formulářový vzor je dostupný v sídle Kliniky či na její webové stránce) a současně po zaplacení celkové ceny zvolené terapie, která mu bude v závislosti na jeho objednávku předepsána Klinikou v souladu s jejím ceníkem.
 • 2.2   Klient podpisem přihlášky potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, souhlasí s nimi a vzal na vědomí, že smluvní vztah mezi ním a Klinikou se řídí těmito Podmínkami.
 • 2.3   Klient je povinen uvést v přihlášce aktuální a platné údaje, včetně informací o svém zdravotním stavu. Dále je Klient povinen Klinice doložit poslední aktuální lékařské zprávy od poskytovatele zdravotních služeb se specializací na léčbu pohybového aparátu nebo výpis ze své zdravotní dokumentace od ošetřujícího lékaře, případně další dokumentaci o svém zdravotním stavu, a to v listinné nebo elektronické formě ve formátu .pdf, na nosičích na CD, USB, popis RTG, MRI, apod. Předložením úplné dokumentace vztahující se ke zdravotnímu stavu Klienta a k účelu plánované terapie si Klient zabezpečí rychlejší a optimální posouzení vhodného typu terapie a souhlas vedoucího lékaře Kliniky s poskytnutím terapie.
 • 2.4   Klinika může provést vlastní diagnostiku, pokud to vedoucí lékař Kliniky uzná za vhodné, zejména v případě nedostatečně doloženého zdravotního stavu Klienta, nedostatečných informací, absence zdravotní dokumentace i v dalších vhodných a odůvodněných případech. Takové rozhodnutí náleží vedoucímu lékaři Kliniky.
 • 2.5   Vedoucí lékař Kliniky má právo rozhodnout o odmítnutí poskytnutí rehabilitační péče Klientovi, pokud se ani přes potřebné úsilí nepodaří získat dostatečné údaje o zdravotním stavu Klienta, nebo provést vlastní diagnostiku Klienta, na jejímž podkladě by mohl vedoucí lékař Kliniky schválit objednanou či jinou vhodnou terapii pro Klienta, nebo pokud vyjdou najevo jiné závažné zdravotní důvody bránící poskytnutí rehabilitační péče. V takovém případě dochází ke zrušení závazné přihlášky Klienta na terapii.

3. Cena rehabilitační péče, platební podmínky

 • 3.1   Cena rehabilitační péče, jednotlivých terapií, balíčků služeb, (dále jen „cena“), poskytovaných Klinikou je stanovena v platném ceníku Kliniky, jehož aktuální a platné znění je zveřejněno na webové stránce Kliniky.
 • 3.2   Změna ceníku je účinná od prvního dne následujícího po dni zveřejnění nového ceníku na webových stránkách Kliniky. Změnou ceníku nejsou dotčeny již závažně sjednané terapie (již vystavená faktura, uhrazená rezervační záloha).
 • 3.3   Cena je mezi Klientem a Klinikou závazně sjednána ve výši dle ceníku platného v den vystavení faktury.
 • 3.4   Klientovi je na základě přihlášky se zvolenou terapií péčí vystaven řádný daňový doklad (fakturu), kterým mu bude předepsána k úhradě cena terapie dle ceníku v den vystavení faktury. Klientova přihláška je považována za závaznou až k okamžiku uhrazení této předepsané platby. O přijetí platby bude Klinika Klienta neprodleně informovat na jeho email uvedený v přihlášce.
 • 3.5   Klient je povinen uhradit cenu terapie nejpozději ve lhůtě splatnosti uvedeném na faktuře. V případě, že tak neučiní, jeho přihláška pozbývá platnosti, nedohodne-li se Klinikou jinak.
 • 3.6   Klinika není plátcem daně z přidané hodnoty za poskytovanou rehabilitační péči.
 • 3.7   Faktura je v den vystavení zaslána Klientovi elektronicky ve formátu .pdf na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Klinika nezasílá Klientům daňové doklady v tištěné podobě prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb ani kurýrem. Elektronická zásilka – email se považuje za doručený následující kalendářní den po odeslání zprávy z emailové adresy Kliniky.
 • 3.8   Klient řádně splní peněžitý závazek vůči Klinice okamžikem připsání bezhotovostní platby ve prospěch bankovního účtu Kliniky či provedením potvrzené platby prostřednictvím platebního terminálu. Platby v hotovosti přijímá Klinika pouze po předchozí dohodě, a to však jen do výše 10.000,- Kč.

4. Program transparentní účet

 • 4.1   Klient se může prostřednictví formuláře přihlášky na rehabilitační péči přihlásit do programu organizovaného Klinikou pod názvem Transparentní účet (dále jen „program“).
 • 4.2   Vstup Klienta do programu je dobrovolný, časově neomezený a bezúplatný.
 • 4.3   Klient vstupem do programu získává výhodu podpory z řad veřejnosti a možnost získat finanční prostředky na svoji rehabilitační péči poskytovanou Klinikou formou darů od dárců, kteří poskytnou Klientovi prostřednictvím transparentního účtu finanční dar.
 • 4.4   Finanční prostředky na transparentním účtu individuálně určené pro konkrétního Klienta, jsou určeny výlučně na úhradu nákladů na rehabilitační péči tohoto Klienta poskytované Klinikou.
 • 4.5   Svoji účast v programu může Klient kdykoli ukončit elektronickým oznámením Klinice (email). Klinika ukončí účast Klienta v programu nejpozději do tří dnů od doručení oznámení Klienta.
 • 4.6   Klient podáním přihlášky do programu uděluje Klinice souhlas se zveřejněním základních osobních údajů (jméno, příjmení, věk) a nezbytných informací o své osobě, zejména o zdravotním stavu a potřebném typu terapie a účelu rehabilitační péče. Souhlas uděluje Klient dále s pořízením jeho podobizny pro fotodokumentaci pořízené Klinikou a se zveřejněním fotografií po dobu účasti Klienta v programu na webových stránkách Kliniky.
 • 4.7   Klient bude na fotografiích zachycen ohleduplně s přihlédnutím na jeho zdravotní omezení a nikoli způsobem snižujícím jeho důstojnost.
 • 4.8   V případě, že Klient z jakýchkoli důvodů nespotřebuje všechny získané finanční prostředky, rozhodne vedení Kliniky, kterým Klientům evidovaným v programu budou finanční prostředky přerozděleny.

5. Zrušení terapie, přerušení terapie, storno podmínky

 • 5.1   Pokud Klient zruší celou terapii:
  • 5.1.1   více než 45 dnů před dnem zahájení terapie z důvodu neschopnosti (operace, úraz, dlouhodobá nemoc…) Klienta doložené lékařským potvrzením, poskytne Klinika Klientovi náhradní terapii ve stejném rozsahu v dohodnutém náhradním termínu a za stejnou cenu; pokud Klient z důvodu dlouhodobé neschopnosti nebude moc využít žádný náhradní termín do jednoho roku a nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vrátí Klinika Klientovi plnou výši uhrazené ceny terapie, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy Klient odmítne náhradní termín terapie;
  • 5.1.2   méně než 45 dnů před dnem zahájení terapie z důvodu nemoci Klienta doložené lékařským potvrzením, poskytne Klinika Klientovi náhradní terapii ve stejném rozsahu v dohodnutém náhradním termínu a za stejnou cenu;
  • 5.1.3   méně než 45 dnů před dnem zahájení terapie, a to nikoliv z důvodů doloženého onemocnění Klienta (či jeho doprovodu), bude postupováno následovně. V případě, že Klinika bude schopna obsadit termín terapie rezervovaný pro Klienta pro jiného zákazníka, vrátí Klientovi uhrazenou cenu v plné výši, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy bude pro rezervovaný termín uhrazena cena terapie takovýmto novým zákazníkem. V případě, že se pro Klienta rezervovaný termín nepodaří obsadit ani do 15 dnů od okamžiku, kdy Klient oznámí Klinice zrušení terapie (nejpozději však do 5 dnů před dnem zahájení terapie), je Klinika oprávněna započíst Klientem uhrazenou cenu terapie proti účelně vynaloženým nákladům spojeným s rezervováním termínu terapie pro Klienta, a proti nákladům a ztrátě Kliniky spojené s tím, že pro Klienta realizovaná věcná a personální kapacita terapie nebude využita, a to vše v celkové výši 50%  Klientem uhrazené ceny terapie. Zůstatek uhrazené ceny terapie Klientovi odečte z dalšího náhradního plnění v jiném termínu.
  • 5.2.1   Pokud Klient onemocní a není schopen v rehabilitační péči pokračovat a zmešká naplánované termíny terapie, je Klient povinen Klinice bez zbytečného prodlení tuto skutečnost oznámit (telefonicky či emailem) a prokázat (omluvit) nemoc lékařským potvrzením či obdobným dokumentem vystaveným lékařem.
  • 5.2.2   V případech uvedených v předchozím odstavci Klinika započítá Klientovi storno poplatek za každý zmeškaný den terapie. Když se klient omluví před zahájením terapie činí storno poplatek 50 % z ceny za každý den terapie , neboť tento čas neobsadíme již jiným klientem. Neomluví-li se vůbec, výše storno poplatku je 100 % z ceny za každý den terapie. Zůstatek ceny za každý den z omluvené terapie (dále náhradní plnění), Klinika odečte Klientovi z ceny další nové terapie vybrané nejpozdějí do jednoho roku. Pokud Klient v této lhůtě nevyčerpá z jakýchkoli důvodů náhradní plnění, zaniká nárok Klienta na poskytnutí náhradního plnění za promeškané terapie, které budou v takovém případě započteny jako absolvované. Náhradní plnění za omluvené jednotlivé terapie nelze slučovat. 
  • 5.2.3   Klinika Klientovi umožní vybrat si náhradní plnění dle odst. 5.2.2 do jednoho roku ode dne zmeškání naplánovaného termínu terapie.
  • 5.2.4   Klinika Klientovi při poskytnutí náhradního plnění dle odst. 5.2.2 nezaručuje, že terapii povede stejný terapeut.
  • 5.2.5   Pokud Klient zjistí, že se nemůže dostavit ve sjednaném termínu na terapii, je povinen se bez zbytečného odkladu omluvit telefonicky na recepci Kliniky. Při neomluvené terapii nebo terapii omluvené ve lhůtě kratší než 24 hodin, nárok Klienta na poskytnutí náhradního plnění, jakož i na vrácení zaplacené ceny za nevyčerpanou část terapie zanikne, terapie bude v takovém případě započtena jako absolvovaná.
  • 5.2.6   Pokud Klient neprokáže onemocnění dle odst. 5.2.1, nebo zmešká sjednaný termín terapie z jakéhokoli důvodu než z důvodu nemoci, zaniká nárok Klienta na poskytnutí náhradního plnění, jakož i na vrácení zaplacené ceny za zmeškanou terapii; terapie bude započtena jako absolvovaná.

6. Rehabilitační léčba

 • 6.1   Klinika se zavazuje řádně přihlášenému Klientovi poskytnout rehabilitační péči v její plné formě, či dle individuálního rehabilitačního plánu předem schváleného Klientem.
 • 6.2   Klinika si vyhrazuje právo rehabilitační péči neposkytnout nebo ji předčasně ukončit bez nároku na vrácení peněz v případech uvedených v těchto Podmínkách a dále v následujících případech:
  • 6.2.1   Klient nesplnil platební podmínky uvedené v článku 3 Podmínek;
  • 6.2.2   Klient zamlčel případné infekční onemocnění, jiné vážné zdravotní problémy;
  • 6.2.3   Klient uvedl v přihlášce nepravdivé, neúplné, zastaralé údaje (odst. 2.3 Podmínek);
  • 6.2.4   Klient neuvedl v přihlášce důležité informace týkající se jeho zdravotního stavu;
  • 6.2.5   Klient či jeho doprovod opakovaně svým jednáním porušují jiné povinnosti a závazky stanovené v těchto Podmínkách, i když byli na jejich porušení písemně minimálně jedenkrát upozorněni vedením Kliniky, a své jednání v dostatečné poskytnuté lhůtě nenapravili.
 • 6.3   Klinika si vyhrazuje právo terapii Klienta předčasně ukončit, pokud Klient v průběhu terapie onemocní v takovém rozsahu, že nebude schopen terapii prokazatelně dokončit ani v režimu náhradního plnění v jiném termínu. V takovém případě vrátí Klinika Klientovi zpět poměrnou část ceny za nevyčerpané terapie, nejvýše však do výše 50 % z celkové ceny terapie, a to ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí Kliniky Klientovi o ukončení rehabilitační péče. Platba bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet , z kterého byla platba provedena.
 • 6.4   Klinika si vyhrazuje právo rehabilitační péči Klienta kdykoli ukončit z organizačních, provozních či jiných důvodů. V takovém případě vrátí Klinika Klientovi zpět poměrnou část zaplacené ceny za nevyčerpané terapie, a to ve lhůtě do 30 dnů od ukončení rehabilitační péče nebo poskytne náhradní plnění. Platba bude provedena bezhotovostním převodem na bankovní účet, z kterého byla platba provedena.
 • 6.5   Klinika požaduje, aby klient respektoval a dodržoval minimální 1 měsíční odpočinkové rozmezí mezi jednotlivými rehabilitačními terapiemi bez výjimky.
 • 6.6   Klient nemusí mít sjednané veřejné zdravotní pojištění pro dobu čerpání rehabilitační péče.

7. Povinnosti Klienta

 • 7.1   Klient je povinen:
  • 7.1.1   seznámit se s podmínkami rehabilitační péče dle těchto Podmínek; podepsáním přihlášky k terapii se má za to, že Klient rozumí a souhlasí s poskytováním rehabilitační péče dle těchto Podmínek;
  • 7.1.2   všechny údaje a informace, které Klient o sobě uvede v přihlášce, musí být aktuální, pravdivé, úplné; totéž platí v případě sdělování dalších údajů nebo jakýchkoli změn údajů v průběhu poskytování rehabilitační péče;
  • 7.1.3   zaplatit Klinice řádně a včas sjednanou cenu rehabilitační péče;
  • 7.1.4   aktivně spolupracovat s Klinikou v průběhu poskytování rehabilitační péče, zejména sdělovat terapeutovi nebo vedoucímu lékaři nové informace, změnách svého zdravotního stavu před zahájením terapie nebo kdykoli v průběhu poskytování terapie;
  • 7.1.5   řídit se pokyny a doporučeními terapeuta a vedoucího lékaře Kliniky týkající se poskytování rehabilitační péče;
  • 7.1.6   respektovat pokyny pracovníků Kliniky během pobytu a pohybu v objektech Kliniky v souvislosti s provozem Kliniky, prevencí bezpečnosti osob a požární ochrany;
  • 7.1.7   dostavovat se včas, nejpozději 10 minut před začátkem terapie, aby se Klient stihl ohlásit na recepci a připravit na terapii (např. převlečení do cvičebního oblečení, příprava dětských klientů), aby nedocházelo ke zpoždění v denním harmonogramu činnosti Kliniky, a s ohledem na jiné Klienty a jejich práva dle Podmínek;
  • 7.1.8   dodržovat zákaz kouření a otevřeného ohně v objektech Kliniky, na přilehlých prostranstvích před objekty Kliniky, na parkovací ploše, vnitřním nádvoří;
  • 7.1.9   dodržovat čistotu v objektech Kliniky, na přilehlých prostranstvích před objekty Kliniky, na parkovací ploše, vnitřním nádvoří;
  • 7.1.10   Klienti s omezenou způsobilostí k právním jednání, nezletilí Klienti, děti batolecího a předškolního věku, klienti s omezenou tělesnou mobilitou, vadami řeči, vadami zraku a podobně, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat v běžných osobních záležitostech například výstup z a do auta, přemístění z a na invalidní vozík, samostatný pohyb v prostorách objektů Kliniky, oblékání, obouvání, hygiena, WC, podávání nápojů a potravin, přebalování, krmení, komunikace atd., mohou absolvovat terapie pouze pod podmínkou, že rodič, resp. zákonný opatrovník nebo jiná doprovázející dospělá osoba bude schopna se na žádost Kliniky dostavit do 15 minut do objektu Kliniky a zajistit na místě osobní potřeby Klienta na jeho vyžádání nebo dle pokynů terapeuta.

8. Práva Klienta

 • 8.1   Klient má právo:
  • 8.1.1   být dostatečně a úplně informován o rehabilitační péči, především o rozsahu, termínu a ceně, způsobu poskytování rehabilitační péče, rizicích;
  • 8.1.2   na řádné poskytnutí sjednané a zaplacené rehabilitační péče;
  • 8.1.3   nahlížet do zdravotnických záznamů vedených Klinikou o jeho osobě;
  • 8.1.4   na informace o svém zdravotním stavu, klást doplňující dotazy ohledně poskytované rehabilitační péče;
  • 8.1.5   požadovat řádné vyúčtování poskytnuté rehabilitační péče;
  • 8.1.6   odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování rehabilitační péče přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,
  • 8.1.7   kdykoli ukončit poskytování rehabilitační péče;
  • 8.1.8   ze závažných zdravotních důvodů nebo osobních důvodů (oboje je nutno doložit) změnit/odložit max. 1x termín nástupu na zahájení rehabilitační péče;
  • 8.1.9   na důstojné a slušné zacházení ze strany pracovníků Kliniky;
  • 8.1.10   reklamovat vady poskytované rehabilitační péče;
  • 8.1.11   v případě nezletilého Klienta nebo Klienta omezeného ve způsobilosti k právním jednáním, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci Klienta i Klientovi. Klientovi se informace a zodpovězení otázek poskytnou způsobem zohledňujícím jeho rozumovou vyspělost a aktuální schopnost informaci porozumět. Nezletilému Klientovi staršímu 14 let se informace a zodpovězení doplňujících otázek poskytnou v plném rozsahu s výjimkou případů, kdy tento Klient není schopen v dostatečné míře porozumět významu a charakteru poskytované rehabilitační péče a jejího vlivu na jeho zdraví a život; v tomto případě se postupuje podle předešlé věty.

9. Pravidla během poskytování terapie

 • 9.1   Klinika si vyhrazuje právo odmítnout poskytování služeb Klientovi z důvodu nevhodnosti léčby a dále z důvodu naplnění kapacity Kliniky.
 • 9.2   Klient souhlasí s tím, že rodiče, resp. zákonný opatrovník nebo jiná doprovázející osoba nejsou přítomni na terapii, není-li s terapeutem dohodnuto jinak.
 • 9.3   V případě, že Klient váží více než 35 kg nebo jeho zdravotní stav vyžaduje druhého asistenta, jsou služby tohoto druhého asistenta placené. Cena se domlouvá s koordinátorkou terapií.
 • 9.4   Klinika poskytuje služby Klientům do 18-ti let jejich věku, není-li dohodnuto jinak.
 • 9.5   Klinika může poskytovat služby Klientům starším 18 let též v případě, že s léčbou bylo započato před dovršením 18. roku věku Klienta a v léčbě se nadále pokračuje.
 • 9.6   Rodič, resp. zákonný opatrovník nebo jiná doprovázející osoba se může během terapie zdržovat v objektu Kliniky, a to ve vyhrazených prostorech.

10. Pořizování podobizny a audiovizuálních záznamů Klienta

 • 10.1   Pořizování vlastních fotografií a audiovizuálního záznamu z terapie není Klientům povoleno. Pořizování fotografií z terapie je Klientům umožněno po předchozím výslovném souhlasu ošetřujícího terapeuta. Ve výjimečných případech může být pořizování audiovizuálního záznamu povoleno se souhlasem vedoucího lékaře Kliniky.
 • 10.2   Klientům je zakázáno pořizovat fotografie a audiovizuální záznamy jiných Klientů a osob pobývajících v prostorách Kliniky, včetně pracovníků Kliniky.
 • 10.3   Klinika má právo pořizovat fotografie a audiovizuální záznamy v průběhu terapie. Účelem zpracování těchto záznamů je možnost interní dokumentace a vyhodnocení, zda je poskytována vhodná léčba. Tyto záznamy může Klinika dále použít pro vlastní statistické, výzkumné a vědecké účely.
 • 10.4   Fotografie a audiovizuální záznamy mohou být zveřejněny nebo předávány třetím osobám pouze s výslovným souhlasem Klienta. Výjimku tvoří použití pro vědecké publikace, výuku a odbornou přednáškovou činnost Kliniky.
 • 10.5   Klient nebude na fotografii ani na audiovizuálním záznamu zachycen v situacích snižujících jeho důstojnost.

11. Ochrana osobních a jiných údajů Klientů

 • 11.1   Všechny osobní údaje, údaje o Klientech a informace, které Klient Klinice poskytne nebo Klinika získá o Klientovi v průběhu poskytování rehabilitačních péče, jsou chráněny zákonem.
 • 11.2   Klinika spravuje a nakládá s údaji Klientů jako poskytovatel zdravotních služeb řádně a pouze v rozsahu povoleném zákonem č. 372/2001 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů; zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12. Reklamační řízení

 • 12.1   V případě, že Klinika neposkytne Klientovi sjednanou a zaplacenou rehabilitační péči v plném rozsahu a kvalitě, má Klient právo na reklamaci.
 • 12.2   Reklamace se podává osobně na Klinice nebo písemnou formou, a to ihned a bez zbytečného prodlení poté, co Klient zjistil nebo mohl zjistit porušení povinností Kliniky, nejpozději však do 30 dnů od vzniku příčiny reklamace.
 • 12.3   Klinika vyřídí reklamaci písemně ve lhůtě do 30 kalendářních dní od uplatnění reklamace, ve výjimečných případech (např. složitost případu) může Klinika lhůtu prodloužit až na 60 dní, o čemž bude Klienta písemně informovat.
 • 12.4   Pro řádné vyřízení reklamace je Klient povinen poskytnout Klinice součinnost, např. umožnit v době trvání reklamovaných obtíží návštěvu u Klienta na pracovišti nebo v jeho bydlišti za přítomnosti terapeuta nebo vedoucího lékaře Kliniky a zástupce Kliniky; odmítne-li Klient potřebnou součinnost, bude reklamace zamítnuta bez dalšího.
 • 12.5   Je-li reklamace shledána jako oprávněná, má Klient právo na náhradu reklamované rehabilitační péče nebo dosud nevyčerpaných služeb. Náhrada škody a nemajetková újma se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 • 12.6   Klinika Klientovi neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Klientovi vznikne:
  • 12.6.1   v souvislosti s čerpáním rehabilitační péče při poskytnutí zastaralých, neplatných, neaktuálních, nesprávných, nepřesných, neúplných údajů o Klientovi při podání přihlášky na terapii anebo před nástupem na zahájení terapie anebo kdykoli v průběhu čerpání rehabilitační péče;
  • 12.6.2   v souvislosti s vlastním zaviněním Klienta, nerespektováním pokynů a doporučení terapeuta či vedoucího lékaře během rehabilitační péče, nebo v období mezi termíny jednotlivých terapií.

13. Závěrečná ustanovení

 • 13.1   Komunikace mezi Klinikou a Klientem probíhá osobně, elektronicky (email) nebo telefonicky na recepci Kliniky, případně mobilní telefony terapeuta či vedoucího lékaře Kliniky. Komunikace ze strany Kliniky ve vztahu k jednomu či více Klientům může Klinika realizovat i formou sdělení prostřednictvím webových stránek Kliniky. Při použití elektronické komunikace emailem se má za to, že byla zachována písemná forma.
 • 13.2   Klinika není z provozních důvodů schopna pro Klienta zajistit odkládaní jejich věcí do uzamykatelných skříněk či jiných střežených prostor. Proto tímto Klinika žádá a poučuje, aby Klienti v pro ně vyhrazených prostorách neodkládali žádné cennosti (peněženky, elektronická zařízení, apod.). Klinika si v tomto ohledu vyhrazuje, že za odložené věci Klientů žádným způsobem nedopovídá.
 • 13.3   Klinika si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit, zejména z důvodů aktuální legislativy. Jakékoliv změny Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Klinikou. Za projevení souhlasu ze strany Klienta se považuje pokračování v terapii ze strany Klienta i po datu účinnosti změny těchto Podmínek.
 • 13.4   Pokud Klient se změnami Podmínek nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání rehabilitační péče po datu účinnosti změny Podmínek. Pokud Klient se změnou Podmínek nebude souhlasit, je oprávněn poskytování rehabilitační péče ukončit.
 • 13.5   Veškeré právní vztahy vznikající, či které v budoucnu vzniknou mezi Klinikou a Klientem, se řídí právním řádem České republiky.
 • 13.6   Veškeré spory mezi Klinikou a Klientem vzniklé v souvislosti s poskytováním rehabilitační péče budou řešeny v prvé řadě smírnou dohodou a mimosoudním narovnání účastníků; pokud to nebude možné, potom v občanském soudním řízení před obecnými soudy České republiky.
 • 13.7   Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a anglickém jazyce, přičemž česká verze je při výkladu těchto Podmínek rozhodující. V případě výkladových nejasností těchto Podmínek je oprávněn podávat jejich závazný výklad poskytovatel zdravotních služeb společnost ARMANDI THERAPY CLINIC s.r.o.
 • 13.8   Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020

 

V Praze dne 1. 1. 2020

ARMANDI THERAPY CLINIC s.r.o.

PhDr. Valentina Armandi

jednatelka