VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

dle § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1 Společnost ARMANDI THERAPY CLINIC s.r.o., IČ: 051 62 416, se sídlem Antala Staška 1670/80, 140 00  Praha 4 – Krč, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 259240, je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a v souladu s následujícími rozhodnutími provozovatelem registrovaného nestátního zdravotnického zařízení ARMANDI THERAPY CLINIC (dále jen „Klinika“):
  • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 30. 4. 2018, sp. zn. S-MHMP 615793/2018;

  • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ze dne 7. 4. 2020, č. j.: KUKHK-8550/ZD/2020-11

  • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne 2. 9. 2020, Sp. Zn.: OZDR 108285/2020/zuna SS

  • Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 7. 9. 2020, č. j.: KK/1805/ZD/20-6

 • 1.2 Klinika poskytuje formou ambulantní péče zdravotní služby mimo jiné v oborech ergoterapie, fyzioterapie, ortopedie, traumatologie pohybového ústrojí, nutriční terapie a logopedie a další související služby (dále jen „Terapie“).
 • 1.3 Klinika se specializuje na poskytování Terapie dětem a mladistvým do 18 let jejich věku (dále jen „Klient“). Na základě individuální dohody s Klinikou může Klinika poskytovat Terapie i starším Klientům.
 • 1.4   Za Klienty, kteří nenabyli plné svéprávnosti, jedná s Klinikou jejich zákonný zástupce, popř. opatrovník (dále jen „Zákonný zástupce“). Klienty může na Terapii doprovázet také jiná osoba pověřená Zákonným zástupcem (dále jen „Doprovod“).
 • 1.5   Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují vztahy mezi Klienty, jejich Zákonnými zástupci, popř. Doprovodem a Klinikou při poskytování Terapie (dále jen „Podmínky“) a tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Klientem, resp. jeho Zákonným zástupcem a Klinikou.

 

 

2. PŘIHLÁŠENÍ NA TERAPII

 

 • 2.1   Na Terapii se Klient přihlašuje prostřednictvím aplikace Kliniky nebo přihlášky dostupné elektronicky na webu Kliniky www.atc.life (popř. na pobočce Kliniky), a to odesláním vyplněné a podepsané přihlášky na e-mail info@atc.life nebo jejím odevzdáním na kterékoliv pobočce Kliniky. Odesláním objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, souhlasí s nimi a bere na vědomí, že smluvní vztah mezi ním a Klinikou se řídí těmito Podmínkami.
 • 2.2   Zaplacením faktury vystavené na základě přihlášky Klienta (popř. zálohy, je-li vyžadována) je uzavřena smlouva mezi Klientem a Klinikou o poskytnutí konkrétní Terapie a Klient je závazně přihlášen na Terapii.
 • 2.3   Klient je povinen uvést v přihlášce aktuální a platné údaje a doložit Klinice aktuální lékařské zprávy od poskytovatele zdravotních služeb se specializací na léčbu pohybového aparátu nebo výpis ze své zdravotní dokumentace od ošetřujícího lékaře.
 • 2.4   Klinika je oprávněna provést vlastní diagnostiku, pokud to vedoucí terapeut Kliniky uzná za vhodné, zejména v případě nedostatečně doloženého zdravotního stavu Klienta, nedostatečných informací, absence zdravotní dokumentace nebo i v dalších odůvodněných případech. Takové rozhodnutí náleží vedoucímu terapeutovi Kliniky.
 • 2.5  Terapeut Kliniky má právo rozhodnout o odmítnutí poskytnutí Terapie Klientovi, pokud:
   • se ani přes potřebné úsilí nepodaří získat dostatečné údaje o zdravotním stavu Klienta;

   • se nepodaří provést vlastní diagnostiku Klienta, na jejímž podkladě by mohl terapeut Kliniky schválit objednanou či jinou vhodnou Terapii pro Klienta;

   • vyjdou najevo jiné závažné zdravotní důvody bránící poskytnutí Terapie.

 

3. CENA TERAPIE

 

 • 3.1   Cena Terapií poskytovaných Klinikou je stanovena v platném ceníku Kliniky, jehož aktuální a platné znění je zveřejněno na webové stránce Kliniky www.atc.life (dále jen „Ceník“).
 • 3.2   Změna Ceníku je účinná od prvního dne následujícího po dni zveřejnění nového Ceníku na webových stránkách Kliniky. Změnou Ceníku nejsou dotčeny již objednané Terapie s vystavenou fakturou, popř. zaplacenou zálohou. O změně ceny Terapie bude Klient informován před vystavením faktury.
 • 3.3  Klinika vystaví Klientovi fakturu na základě přijaté přihlášky na Terapii, a to nejdříve tři měsíce před započetím Terapie.
 • 3.4  Všechny faktury budou zasílány v elektronické podobě na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.
 • 3.5  Klient, resp. jeho Zákonný zástupce je povinen uhradit cenu Terapie nejpozději ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře. V případě, že tak neučiní, jeho přihláška pozbývá platnosti a termín objednané Terapie bude nabídnut jiným Klientům, nedohodne-li se s Klinikou jinak.
 • 3.6  Klinika není plátcem daně z přidané hodnoty za poskytované Terapie. V případě, že by ostatní nabízené služby či zboží ze zákona podléhaly dani z přidané hodnoty, bude k ceně připočtena příslušná zákonná sazba daně z přidané hodnoty.
 • 3.7  Faktura je zaplacena okamžikem připsání platby na bankovní účet Kliniky či úhradou v hotovosti.
 • 3.8  Klient má možnost po dohodě s Klinikou deponovat na jejím účtu obnos finančních prostředků, z něhož budou následně strhávány částky dle využití Terapií a dalších služeb Kliniky ze strany Klienta. Klient nemá právo na jakékoliv úroky z takto deponovaných finančních prostředků. Nevyužije-li Klient tyto finanční prostředky, vrátí je Klinika na základě žádosti zpět na účet Klienta a to do 30 dnů od jejího doručení.

 

 

4. PODPORA FINANCOVÁNÍ TERAPIE

 

 • 4.1  Ve spolupráci s nadačním fondem ČESKÝ MOZEK, nadační fond, IČ: 246 84 627, se sídlem U nákladového nádraží 3147/8a, Strašnice, 130 00 Praha 3, zapsaného v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. N 791 (dále jen „Nadační fond“) organizuje Klinika program podpory financování Terapie z prostředků Nadačního fondu (dále jen „Program“).
 • 4.2  Klient se může do Programu přihlásit prostřednictvím formuláře dostupného na www.ceskymozek.cz/kontakt . Přihlášením do Programu uděluje Klient Nadačnímu fondu souhlas se zařazením mezi klienty Nadačního fondu do sekce „Příběhy klientů“ na jeho webové stránce. Za tímto účelem uděluje Klient Nadačnímu fondu souhlas se zveřejněním příběhu, který Klient Nadačnímu fondu, popř. Klinice poskytne, a to včetně základních informací o jeho osobě, zdravotním stavu a fotografie.
 • 4.3  Vstup Klienta do Programu je dobrovolný, časově neomezený a bezúplatný.
 • 4.4  Svoji účast v Programu může Klient kdykoli ukončit oznámením Klinice prostřednictvím emailu zaslaném na adresu info@atc.life. Klinika ukončí účast Klienta v programu nejpozději do tří dnů od doručení oznámení Klienta.
 • 4.5  Dárci mohou přispívat prostřednictvím transparentního účtu Nadačního fondu:
   1. konkrétnímu Klientovi – do zprávy pro příjemce se uvede variabilní symbol, který byl danému Klientovi přidělen a zveřejněn v sekci „Příběhy klientů“;

   2. všem Klientům na Terapie poskytované Klinikou – do zprávy se uvede „terapie ATC“;

 • 4.6 Finanční prostředky poskytnuté dárcem s uvedením variabilního symbolu konkrétního Klienta budou použity výhradně na úhradu Terapie Klienta (popř. dalších služeb poskytovaných Klinikou).
 • 4.7  V případě, že Klient nevyčerpá všechny individuálně určené finanční prostředky nebo pokud budou finanční prostředky poskytnuty dárcem všem Klientům, rozhodne o distribuci finančních prostředků Klientům v souladu s čl. X nadační listiny správní rada Nadačního fondu.
 • 4.8  Terapie Klienta mohou být po dohodě s Klinikou financovány i prostřednictvím jiných nadačních fondů, nadací nebo sponzorských darů od jiných fyzických nebo právnických osob. Nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté na úhradu Terapie konkrétního Klienta budou převedeny na transparentní účet Nadačního fondu a bude s nimi naloženo dle rozhodnutí správní rady Nadačního fondu v souladu s čl. X nadační listiny, popř. budou použity dle dohody se subjektem, který finanční prostředky poskytl.

 

5. STORNO PODMÍNKY

 • 5.1  Pokud Klient zjistí, že se nebude schopen dostavit na dohodnutý termín Terapie, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Klinice, a to SMS zprávou, emailem nebo prostřednictvím aplikace Kliniky.
 • 5.2  Pro účely storno podmínek rozlišuje Klinika tyto typy Terapie:
  • doplňková Terapie = Terapie zařazená na webu Kliniky v sekci „Doplňkové terapie“ nebo „Doplňkové služby“,

  • dlouhodobá Terapie = Terapie zařazená na webu Kliniky v sekci „Terapie“.

 • 5.3  Pokud Klient zruší doplňkovou Terapii:
  • více než 7 dní před zahájením Terapie – poskytne Klinika Klientovi náhradní plnění v rozsahu 100 % uhrazené ceny Terapie, které bude započteno na úhradu jiné/nově objednané Terapie;

  • 48 hodin až 7 dní před zahájením Terapie – činí storno poplatek 75 % uhrazené ceny Terapie; v rozsahu 25 % poskytne Klinika Klientovi náhradní plnění, které bude započteno na úhradu jiné/nově objednané Terapie;

  • méně než 48 hodin před zahájením Terapie – činí storno poplatek 100 % uhrazené ceny Terapie.

 • 5.4  Pokud Klient zruší dlouhodobou Terapii:
  • více než 45 dní před zahájením Terapie – poskytne Klinika Klientovi náhradní plnění v rozsahu 100 % uhrazené ceny Terapie, které bude započteno na úhradu jiné/nově objednané Terapie;

  • 15 až 45 dní před zahájením Terapie – činí storno poplatek 75 % uhrazené ceny Terapie; v rozsahu 25 % poskytne Klinika Klientovi náhradní plnění, které bude započteno na úhradu jiné/nově objednané Terapie;

  • méně než 15 dní před zahájením Terapie – činí storno poplatek 100 % uhrazené ceny Terapie.

 • 5.5 V případě zrušení Terapie z důvodů na straně Kliniky (např. z důvodu absence obvyklého či domluveného Terapeuta a nemožnosti jeho zastoupení jiným Terapeutem, který by mohl danou Terapii poskytnout, nebo z organizačních či provozních důvodů), poskytne Klinika Klientovi náhradní plnění v rozsahu nevyčerpané Terapie, které bude započteno na úhradu jiné/nově objednané Terapie.
 • 5.6  V případě zrušení Terapie z důvodu nemoci či úrazu Klienta nejpozději 12 hodin před zahájením Terapie, vznikne Klientovi nárok na náhradní termín Terapie, doloží-li Klinice nemoc či úraz do 3 pracovních dnů ode dne zrušení Terapie potvrzením od lékaře. Po doložení potvrzení od lékaře bude Klient zařazen na seznam náhradníků. V případě uvolnění termínu Terapie, bude volný termín Terapie nabídnut náhradníkům jako náhradní termín, přičemž 100 % z uhrazené ceny za zrušenou Terapii bude započteno na úhradu Terapie v náhradním termínu. Odmítne-li náhradník 2x po sobě náhradní termín Terapie, bude ze seznamu náhradníků vyškrtnut, čímž mu nárok na náhradní termín Terapie zaniká.
 • 5.7  V případě zrušení již potvrzeného náhradního termínu Terapie za nemoc či úraz, a to z jakéhokoliv důvodu, nárok na náhradu zaniká.
 • 5.8  Náhradní plnění za Terapii zrušenou ze strany Klienta je Klient povinen vyčerpat do 1 roku od původního termínu Terapie (u dlouhodobé Terapie je rozhodující den zahájení zrušené Terapie), nebo náhradní plnění propadá. Klient bere na vědomí, že náhradní plnění nelze slučovat.
 • 5.9  Náhradní plnění lze čerpat v kterémkoliv zařízení Kliniky v České republice.

 

6. PRŮBĚH TERAPIE

 • 6.1  Zákonný zástupce Klienta, resp. Doprovod, bere na vědomí, že pokud bude jeho přítomnost na Terapii narušovat či znemožňovat poskytnutí Terapie, bude požádán, aby vyčkal na Klienta mimo místnost poskytování Terapie. Pokud se tak nestane a poskytnutí Terapie tak nebude možné, bude Terapie ukončena z důvodu na straně Klienta a tedy bez nároku na náhradní plnění nebo vrácení peněz.
 • 6.2 Klient bere na vědomí, že i když se Klinika vždy vynasnaží vyhovět preferencím a oprávněným zájmům svých Klientů, nemá Klient nárok na volbu konkrétního Terapeuta. Je-li Klientovi přidělen Terapeut, Klinika vyvine maximální úsilí pro to, aby Klient měl vždy tohoto přiděleného Terapeuta, nicméně Klient je srozuměn s tím, že není vždy v možnostech Kliniky tohoto Terapeuta zaručit po celou dobu poskytování Terapií (např. z důvodu nemoci, ukončení pracovního poměru atp.). Klinika si vyhrazuje právo na změnu Terapeuta a Klient je s tímto srozuměn
 • 6.3 Klient bere na vědomí, že 1h terapie = 50 minut a že součástí stanovené doby Terapie je včetně samotné Terapie i poradenství, konzultace s terapeutem, příprava terapeuta na Terapii a administrativní činnost terapeuta, a to i bez účasti Klienta nebo jeho Zákonného zástupce, popř. Doprovodu. Individuální harmonogram konkrétní Terapie určuje Klientovi terapeut z pověření vedoucího terapeuta Kliniky a Klient je povinen jej respektovat.
 • 6.4 Klinika si dále vyhrazuje právo Terapii neposkytnout nebo ji předčasně ukončit bez nároku na poskytnutí náhradní Terapie či vrácení peněz v těchto případech:
  • Klient zamlčel případné infekční onemocnění nebo jiné vážné zdravotní problémy;

  • Klient uvedl v přihlášce nepravdivé, neúplné anebo neaktuální údaje;

  • Klient neuvedl v přihlášce důležité informace týkající se jeho zdravotního stavu;

  • Klient, popř. jeho Zákonný zástupce nebo Doprovod svým jednáním opakovaně porušují jiné povinnosti stanovené v těchto Podmínkách, i když byli na jejich porušení písemně minimálně jedenkrát upozorněni vedením Kliniky, a své jednání v poskytnuté lhůtě nenapravili.

  • Klient se dostavil na Terapii ve stavu, který neodpovídá dodržování běžných hygienických návyků.

 • 6.5  Klienti, kteří nejsou schopni se o sebe sami postarat v běžných osobních záležitostech (komunikace, samostatný pohyb v prostorách Kliniky, hygiena apod.), mohou absolvovat Terapie pouze pod podmínkou, že Zákonný zástupce, resp. Doprovod bude schopen se na žádost Kliniky dostavit do 15 minut do objektu Kliniky a zajistit na místě osobní potřeby Klienta na jeho vyžádání nebo dle pokynů terapeuta.
 • 6.6  V případě, že Klient váží více než 25 kg nebo jeho zdravotní stav vyžaduje při Terapii pomoc druhé osoby, je Zákonný zástupce, resp. Doprovod povinen pomáhat terapeutovi s přesunem Klienta, popřípadě se účastnit samotné Terapie dle dohody s terapeutem.
 • 6.7  Pořizování vlastních fotografií a audiovizuálního záznamu z Terapie je Klientům zakázáno. Pořizování fotografií a audiovizuálního záznamu z Terapie je Klientům umožněno pouze po předchozím výslovném souhlasu terapeuta. V takovém případě je však Klient povinen dbát zásad ochrany osobních údajů a vyhnout se pořizování fotografií či audiovizuálních záznamů terapeuta.
 • 6.8   Klinika má právo pořizovat fotografie a audiovizuální záznamy v průběhu Terapie. Účelem zpracování těchto záznamů je možnost interní dokumentace a vyhodnocení, zda je poskytována vhodná léčba. Tyto záznamy může Klinika dále použít pro vlastní statistické, výzkumné a vědecké účely.
 • 6.9  Fotografie a audiovizuální záznamy mohou být zveřejněny nebo předávány třetím osobám pouze s výslovným souhlasem Klienta. Výjimku tvoří použití pro vědecké publikace, výuku a odbornou přednáškovou činnost Kliniky.

   

  7. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA
  • 7.1   Klient je povinen:
  • vždy uvádět aktuální, pravdivé, úplné informace o své osobě a svém zdravotním stavu a jakoukoliv změnu těchto informací bez zbytečného odkladu nahlásit Klinice
  • absolvovat:
     1. vstupní lékařskou prohlídku na pobočce určené Klinikou,

     2. kontrolní lékařskou prohlídku minimálně 1x do roka v termínu dohodnutém na recepci Kliniky,

     3. případné další lékařské prohlídky, bude-li to Klientovi doporučeno ze strany Kliniky;

   • řídit se pokyny a doporučeními terapeuta Kliniky týkajícími se poskytování Terapie a související léčby;

   • respektovat pokyny pracovníků Kliniky během pobytu a pohybu v objektech Kliniky;

   • komunikovat s terapeuty výhradně prostřednictvím aplikace Kliniky nebo kontaktních údajů poskytnutých ze strany Kliniky;

   • dostavit se na Terapie vždy nejpozději 15 minut před jejím začátkem, aby se Klient stihl připravit na Terapii (např. převléct se do cvičebního oblečení), aby nedocházelo ke zpoždění v denním harmonogramu činnosti Kliniky.

   • dostavit se na Terapie v přiměřeném stavu odpovídajícímu dodržování běžných hygienických návyků

  • 7.2  Klient je oprávněn:
   • být dostatečně a úplně informován o důvodech doporučení konkrétní Terapie, jejích účincích a případných rizicích;

   • nahlížet do zdravotnických záznamů vedených Klinikou o jeho osobě;

   • žádat informace o svém zdravotním stavu a klást doplňující dotazy ohledně poskytovaných Terapií

   • požadovat řádné vyúčtování poskytnuté Terapie;

   • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování Terapie přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka;

   • reklamovat vady poskytované Terapie.

  • 7.3  Právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží Zákonnému zástupci i Klientovi. Klientovi se informace poskytnou způsobem a v rozsahu zohledňujícím jeho rozumovou vyspělost a schopnost informacím porozumět.
  • 7.4  Využívat služby terapeuta bez vědomí Kliniky mimo prostředí Kliniky je Klientům zakázáno
  • 7.5  Poruší-li Klient některé ze zákazů a povinností stanovené v těchto Podmínkách, je Klinika oprávněna poskytnutí Terapie odmítnout nebo její poskytování ukončit.

   

  8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

   

  • 8.1  V případě, že Klinika neposkytne Klientovi objednanou a zaplacenou Terapii v plném rozsahu a kvalitě, náleží Klientovi práva z vadného plnění.
  • 8.2  Práva z vadného plnění je Klient povinen uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co zjistil nebo mohl zjistit porušení povinností Kliniky vyplývajících ze smlouvy uzavřené s Klientem, nejpozději však do 30 dnů od vzniku příčiny reklamace.
  • 8.3  Práva z vadného plnění je Klient oprávněn uplatnit osobně na Klinice, kde pracovník Kliniky sepíše s Klientem, popř. Zákonným zástupcem reklamační formulář a vystaví mu potvrzení o uplatnění reklamace, popř. písemně na e-mailové adrese info@atc.life.
  • 8.4  Klinika vyřídí reklamaci písemně ve lhůtě 30 dní od uplatnění reklamace, ve výjimečných případech (např. složitost případu) může Klinika lhůtu prodloužit až na 60 dní, o čemž bude Klienta písemně informovat.
  • 8.5  Pro řádné vyřízení reklamace je Klient povinen poskytnout Klinice součinnost, která bude nutná pro prokázání skutkového stavu
  • 8.6  Bude-li reklamace shledána jako oprávněná, má Klient právo na přiměřenou slevu z ceny poskytnuté Terapie nebo je oprávněn od smlouvy s Klinikou odstoupit, a to v rozsahu dosud neposkytnuté Terapie. V takovém případě Klinika Klientovi vrátí uhrazenou cenu Terapie v rozsahu odstoupení od smlouvy a to do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.
  • 8.7  Náhrada škody a nemajetková újma se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Klinika Klientovi neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Klientovi vznikne v důsledku:
    • poskytnutí neúplných, neaktuálních či nepravdivých údajů o Klientovi;
    • nerespektování pokynů a doporučení terapeuta během Terapie nebo v období mezi termíny jednotlivých Terapií.
   • 8.8  U smluv uzavíraných mimo obchodní prostory za účelem poskytnutí zdravotní péče ve smyslu v ust. § 2 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, není Klient, resp. jeho Zákonný zástupce oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy dle ust. § 1840 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

    

   9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

    

   • 9.1  Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Klientů, jejich Zákonných zástupců a Doprovodu ze strany Kliniky se použijí Zásady ochrany osobních údajů dostupné na webu Kliniky.

    

   10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

    

   • 10.1  Komunikace mezi Klinikou a Klientem probíhá osobně, telefonicky, prostřednictvím e-mailu nebo aplikace Kliniky. Při použití elektronické komunikace emailem se má za to, že byla zachována písemná forma. Klient je odpovědný za uvedení správné emailové adresy v přihlášce

    

   • 10.2  Klinika poskytuje Klientům a jejich Zákonným zástupcům či Doprovodu možnost uschovat si cennosti a další předměty v trezoru. Za věci odložené mimo trezor Klinika neodpovídá.

    

   • 10.3  Veškeré právní vztahy mezi Klientem, Zákonným zástupcem a Klinikou se řídí právním řádem České republiky.

    

   • 10.4  Veškeré spory mezi Klinikou a Klientem vzniklé v souvislosti s poskytováním Terapie budou primárně řešeny smírnou cestou. V případě vzniku spotřebitelského sporu mezi Klinikou a Klientem ze smlouvy o poskytování služeb, je Klient oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

    Česká obchodní inspekce

    Ústřední inspektorát – oddělení ADR

    Štěpánská 15

    120 00 Praha 2

    Email: adr@coi.cz

    Web: adr.coi.cz

    Pokud smírné nebo mimosoudní řešení nebude možné, budou spory řešeny v občanském soudním řízení před obecnými soudy České republiky.

    

   Tyto Podmínky jsou účinné od 1. ledna 2023

    

   ARMANDI THERAPY CLINIC s.r.o.
   PhDr. Valentina Armandi
   Generální ředitelka