HYLTONSUIT

Ortotický obleček Hylton je flexibilní ortotický systém, který pomáhá dítěti zapojit hluboké svaly trupu a tím zlepšit jeho stabilitu. Jde o kompresní ortézu, která poskytuje zpětnou vazbu prostřednictvím hlubokého tlaku. Tento ortotický systém vymyslela Nancy Hylton, fyzioterapeutka a ortotička, a Cheryl Allen, matka dvou dětí se zdravotním postižením. Značka je chráněna americkými patenty. Je vyroben z prodyšného materiálu, který odvádí vlhkost. Oděvní ortézy mají kompresní rating 4mmHg.

 

Prokázána je efektivnost u dětí všech věkových skupin a diagnóz:

 • Syndromy jako Rettův syndrom, Angelmanův syndrom a Downův syndrom
 • Mozková obrna (quadruparetická, diparetická, hemiparetická, hypotonická, dyskinetická, atetóza, ataxie)
 • Problémy s nestabilitou
 • Hypertonie a hypotonie
 • Poranění brachiálního plexu
 • Poruchy autistického spektra a senzorického zpracování
 • Svalové atrofie
 • a další vývojová opoždění a postižení

Účinky HyltonSuit jsou naslédující:

 • Zvyšují stabilitu trupu
 • Zlepšují rovnováhu
 • Zlepšují svalovou kontrolu a svalový tonus
 • Zlepšují respirační funkce
 • Zrychlují motorické reakce
 • Snižují mimovolní pohyby a autostimulace

 

KOMPRESNÍ ORTÉZA HYLTONSUIT VIDEO ZDE

V případě schválení poukazu zdravotní pojišťovnou je kompresní ortéza HyltonSuit hrazena pojišťovnou kupujícího (resp. osoby, pro níž je zboží objednáváno). Tuto možnost je třeba nejprve konzultovat na emailu herdova@atc.life.

Do odvolání není možnost úhrady přes zdravotní pojišťovnu.

 

Použití ortotického oblečku Hylton:

Použití i nasazení je snadné, obleček se přesně přizpůsobí tělu vašeho dítěte. Obleček se nosí celý den, na noc se sundavá. Užívání oblečku není věkově omezeno.

 

Upozornění a opatření:

Mezi kontraindikace patří epileptické záchvaty vyvolané teplem a elergie na lycru a neopren. Při těžké kardiopulmonální insuficienci je nutná konzultace s lékařem. Překážkou by neměl být ani PEG a stomie, je možné oblečky individuálně upravit a vytvořit otvor pro hadičku.

 

V případě zájmu můžeme zajistit školení teraupeutům. Neváhejte nás kontaktovat pro více informací.

Obchodní podmínky HYLTONSUIT

Obchodní podmínky HYLTONSUIT v PDF formátu

Obchodní podmínky HYLTON SUIT v PDF

Obchodní podmínky HYLTONSUIT v textovém formátu

Obchodní podmínky k produktům HyltonSuits

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ARMANDI THERAPY CLINIC s.r.o., IČ: 051 62 416, se sídlem U nákladového nádraží 3147/8a, Strašnice, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 259240, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím e-mailové objednávky přes adresu herdova@atc.life.

1.2. Vzhledem k povaze výrobků se Obchodní podmínky vztahují pouze na případy, kdy kupujícím je ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího a jedná při uzavírání a plnění kupní smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále také jako „spotřebitel“).

1.3. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami a dále pak příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou trvale k dispozici na webové stránce prodávajícího, a učiněním objednávky s nimi kupující vyslovuje souhlas.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Ortotický obleček Hylton je flexibilní ortotický systém, který pomáhá dítěti zapojit hluboké svaly trupu a tím zlepšit jeho stabilitu. Jde o kompresní ortézu, která poskytuje zpětnou vazbu prostřednictvím hlubokého tlaku (dále jen „zboží“).

2.2. Přeje-li si kupující zakoupit zboží, je povinen se nejprve objednat na měření a konzultaci přes koordinátorku prodávajícího na tel. 731 161 116, nebo e-mailové adrese koordinator@atc.life, kde bude kupujícímu doporučen konkrétní produkt (typ, velikost, případné další individuální úpravy). Aktuální cena měření a konzultace je dostupná na adrese www.atc.life/cenik/ a splatná dle Všeobecných smluvních podmínek.

2.3. Po měření a konzultaci kupující učiní objednávku na adresu herdova@atc.life a to mj. s uvedením informací o straně kupující, všech informací, které jsou výstupem předchozího měření a konzultace, vybraného způsobu úhrady zboží a adresy pro doručení. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky ze strany prodávajícího zaslaným na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Orientační cena zboží je dostupná na vyžádání na emailu: herdova@atc.life. Konečná cena je stanovena až po individuálním měření.

3.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu

- v hotovosti na pobočce prodávajícího

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 1222211/5500 vedeného u Raiffeisenbank a.s.

- v případě schválení poukazu zdravotní pojišťovnou úhradou pojišťovny kupujícího (resp. osoby, pro níž je zboží objednáváno). Tuto možnost je třeba nejprve konzultovat na emailu herdova@atc.life

3.3. Společně s cenou zboží (dále jen „kupní cena“) je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu před potvrzením, že je zboží již na skladě prodávajícího.

3.5. Po obdržení informace, že je již zboží připraveno k odeslání kupujícímu, je kupující povinen uhradit kupní cenu a to před samotným odesláním zboží. Faktura k úhradě je součástí této informace. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Převzetí zboží kupujícím je možné až po úplném zaplacení kupní ceny, není-li dohodnuto jinak.

3.6. V případě bezhotovostních plateb je kupující povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, pokud to způsob platby umožňuje. V případě bezhotovostních plateb je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. ODSTOUPENÍ KUPUJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit od smluv uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku, tedy mimo jiné nemůže odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5. ODSTOUPENÍ PRODÁVAJÍCÍHO OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy (zrušit jakoukoliv potvrzenou objednávku nebo její část) prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v následujících případech:

- kdykoli do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy,

- objednané zboží se již nevyrábí nebo se nedodává na český trh,

- výrazným způsobem se změnila výrobní nebo velkoobchodní cena objednaného zboží,

- nedostatek energie nebo surovin anebo poruchy provozu,

- kupující u dřívějších objednávek neodebral veškeré zboží ve sjednanému termínu nebo nesplnil své platební povinnosti vůči prodávajícímu.

5.2. Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen kupujícího neprodleně kontaktovat
e-mailem nebo telefonicky ohledně případné domluvy na dodání jiného zboží nebo jiném postupu.

5.3. Nebude-li po odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy dohodnut jiný postup, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebude-li dohodnuto jinak.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1. Způsob dodání zboží volí kupující při zadávání objednávky, přičemž volí mezi osobním odběrem na pobočce prodávajícího a zasláním zboží prostřednictvím České pošty, s.p. (www.ceskaposta.cz); případně jinak dle individuální domluvy.

6.2. Zboží dodá prodávající na jakoukoliv požadovanou adresu v rámci ČR dle zvoleného způsobu přepravy.

6.3. Prodávající dodá zboží v co nejkratší možné době. Prodávající zboží zpravidla předává dopravci do pátého pracovního dne ode dne uhrazení kupní ceny. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v přiměřené dodatečné lhůtě, kterou mu kupující prokazatelně poskytl, pak je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, je povinen prodávajícímu uhradit poplatek za uskladnění za každý den prodlení.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

8. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

8.1. Prodávající jako správce osobních údajů (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

8.2. Správce shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje kupujícího ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

8.3. Správce zpracovává tyto kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, doručovací a případně fakturační adresu, e-mail a telefon a dále pak informace týkající se zdravotního stavu, případně rodné číslo a kód pojišťovny. Kupující odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a je tímto poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.4. Účelem zpracování osobních údajů je plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely, oprávněné zájmy správce, plnění dalších zákonných povinností. Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

- plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi kupujícím a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy,

- účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;

- zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky

- oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor.

- plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

8.5. Osobní údaje správce zpracovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., tj. po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho skončení po dobu potřebnou pro hájení práv a oprávněných zájmů správce, dokládání plnění zákonných povinnosti správce a ukládají-li to správci příslušné právní předpisy (např. účetní a daňové předpisy) nebo po dobu, na kterou kupující správci případně udělil souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

8.6. Správce zajišťuje dostatečná opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů a nepředává je žádné jiné fyzické nebo právnické osobě, s výjimkou dopravců podílejících se na splnění kupní smlouvy (potvrzené objednávky). Osobní údaje kupujících nejsou předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor.

8.7. Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může kupující získat na výše uvedené adrese správce.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webových stránkách prodávajícího v den odeslání objednávky, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak.

9.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky prodávajícího nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

9.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných nebo neúčinných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

9.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ARMANDI THERAPY CLINIC s.r.o., U nákladového nádraží 3147/8a, Strašnice, 130 00 Praha 3, telefon 731 166 616 e-mail: herdova@atc.life

9.5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2021