ERGOTERAPIE  S  PŘÍSTUPEM  SENZORICKÉ  INTEGRACE

Ergoterapie se zaměřuje na rozvoj funkce končetin a trénování koordinace pohybu prostřednictvím smysluplného zaměstnávání (u dětí se jedná především o hru). Cílem je, aby byl klient schopný vykonávat praktické činnosti, což se následně pozitivně promítá i do kvality jeho života.

Neřešíme ovšem jen provádění pohybu samotného, pomáháme jej i plánovat a organizovat. Jedná se o trénink ke zlepšení praktických dovedností, např. svlékání/oblékání, sebesycení, udržování hygieny. Při terapii zapojujeme mnoho pomůcek a hraček.

Pro koho je terapie určena?

 

Snažíme se o propojení dětské rehabilitace s Ergoterapií s SI přístupem. Tento přístup je vhodný pro děti se širokou škálou postižení od kombinovaných vad, vývojových a autistických poruch,  s poruchami zpracování smyslových vjemů a poruchami učení. Dále je vhodná pro děti s DMO a s genetickými vadami jako je Downův syndrom. 

Tento přístup umožňuje rodinám s postiženými dětmi individuální přístup v terapii a pomáhá jim tak integrovat se do společnosti. 

V terapii pracujeme přístupem senzorické integrace (SI) a ta je založena na rozvoji smyslových drah a motorických dovedností. Nejčastěji se setkáváme s poruchou vedení drah v rovnovážném systému, propriocepci, hmatu, zraku a sluchu.  Terapie cíleně pomáhá pacientům přecitlivělým na situace, které jejich vrstevníci běžně tolerují (např. citlivost na materiály, vybíravost v jídle, úzkostné stavy, neschopnost soustředit se ve škole apod.) Například jde o děti, které vyhledávají sedavé aktivity, nezapojují se do hry se stejně starými dětmi. Nebo jsou naopak velmi aktivní až to narušuje všední denní činnosti nebo přípravu do školy.

Jak terapie probíhá

 

Na začátku ergoterapeutka zhodnotí stav dítěte (integraci smyslových vjemů, motorické dovednosti), na což má množství nástrojů. Zároveň zjišťuje přítomnost tzv. primitivních reflexů.

Poté navrhne rehabilitační cíl a ideální frekvenci návštěv. A pak stačí už jen navštěvovat terapii v domluvené časy. Terapeutka zároveň doporučí i vhodné cviky na domácí cvičení.

Dítě s sebou na terapii potřebuje pouze volné oblečení.

Na co se může pacient těšit?

 

V ergoterapii s SI přístupem volíme individuální přístup a ve vztahu k tomu, co se chce pacient naučit či rozvíjet. Léčbu vždy zaměřujeme konkrétním směrem.

  • Nácvik soběstačnosti a všedních denních aktivit – např. oblékání, hygiena, schopnost se sám najíst, přesuny a použití komunikačních prostředků
  • Rozvoj dovedností – např. nácvik úchopu tužky, kreslení a psaní
  • Kognitivní trénink – např. trénování paměti, pozornosti, orientace, posloupnosti
  • Techniky zaměřené na horní končetinu (měkké techniky, mobilizace, Mirror therapy, bazální stimulace…)
  • Využití robotických systémů na horní končetinu

Samotnou terapií to nekončí

 

Po skončení naplánovaného počtu terapií ergoterapeutka vyhodnotí pokrok a následně dá rodičům dítěte návazná doporučení na domácí cvičení. Děti můžou dále pracovat třeba s terapeutickou hmotou, přetahovat se či přetlačovat, aby posílily svou zručnost.