PRAVIDLA SOUTĚŽE NA FACEBOOKU

Pravidla soutěže na Facebooku

  

Stáhněte si Pravidla Soutěže na Facebooku.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


Vyhlašovatelem soutěže je společnost ARMANDI THERAPY CLINIC s.r.o., se sídlem
U nákladového nádraží 3147/8a, 130 00 Praha 3, IČ 05162416, vedená u Městského soudu v Praze,
spisová značka C 259240/MSPH . Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu
mezi soutěžícím a vyhlašovatelem soutěže. Vložením soutěžního komentáře projevuje soutěžící
souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.


2. PODMÍNKY ÚČASTI


Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

  • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 15 let;
  • soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti
  • Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese: https://www.facebook.com/neuroklinika.armandi
  • dodržování těchto pravidel soutěže;
  • dodržování podmínek sítě Facebook dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php

Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního
autentického profilu na sociální síti Facebook.

PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ
JAKÉHOKOLI JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.


3. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY pro platformu Facebook


Jak, kdy a kde bude soutěž vyhodnocena, kde budou zveřejněna jména výherců?
Losování se uskuteční v den uvedený u zveřejněné soutěže a výherci budou vybráni na základě
náhodného výběru vyhlašovatelem soutěže a o své výhře informováni zveřejněním postu na
facebookovém profilu vyhlašovatele soutěže https://www.facebook.com/neuroklinika.armandi.
Výherci budou vyzváni k zaslání kontaktních údajů do soukromé zprávy na facebookovém profilu
vyhlašovatele https://www.facebook.com/neuroklinika.armandi za účelem doručení výhry.

Na základě čeho může být soutěžící zařazen do soutěže?

Soutěžící se zařadí do soutěže na základě výzvy dle požadavku soutěže (odpověď, fotografie, text
atd.) vložené pod soutěžní příspěvek.

Co se stane, pokud se výherce o svou výhru nepřihlásí?

Jestliže výherce nezareaguje do 96 hodin od vyhlášení výherců a nesdělí vyhlašovateli své
kontaktní údaje, výhra propadá vyhlašovateli. Výhra také propadá vyhlašovateli v případě, že
nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoli před předáním výhry
zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce.

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo
požadovat výměnu za jiné zboží.


4. PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU


Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem on
sám nebo jeho rodinný příslušník nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je
oprávněn udělovat licence.

Splněním soutěžního úkolu poskytuje soutěžící vyhlašovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro
území celého světa, bez časového a množstevního omezení, a to ke všem druhům užití
poskytnutého obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli souhlas
ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do
díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým
jménem.

Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit
třetím osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence.

V případě, že soutěžní příspěvek obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti,
podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním
soutěžního příspěvku vyhlašovateli bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro
marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím, aniž by to
odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit
vyhlašovateli škodu, která v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Účastí v soutěži soutěžící uděluje vyhlašovateli souhlas se zpracováním osobních údajů.
Soutěžící vložením soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek dává vyhlašovateli soutěže v
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů
v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži,
předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele – správce
osobních údajů, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích,
jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.
480/2004 Sb. Správcem a zpracovatelem osobních údajů je organizátor soutěže.

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních
údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, na
Facebook stránkách a webových stránkách vyhlašovatele, a to výhradně ve spojení se soutěží.

Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu
výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťující technickou stránku soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou
formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména
právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich
likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné
okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně
jako nárok na výhru.

Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že je vyhlašovatel oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy
např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení
týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele a jeho obchodních partnerů.
Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek a v rozsahu podle tohoto článku se uděluje na
dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu.

V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na
adresu info@atc.life nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. OSTATNÍ PODMÍNKY


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit a dále je
oprávněn výhry nahradit jinými v obdobné hodnotě. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže
měněna nebo doplňována. Jakékoli vyobrazení výher je pouze ilustrativní. Vyhlašovatel soutěže
neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či
prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti
s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě
přepravy poštou. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na
jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to, pokud soutěžící poruší
podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo
pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných
soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky nebo Slovenské republiky či
dobrými mravy.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti
Facebook. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na
stížnosti nebo podněty soutěžících.

V Praze dne 1. ledna 2022