PODMÍNKY A PRAVIDLA SOUTĚŽE

„DVA ROKY S NEUROKLINIKOU ARMANDI“

 

 1. Organizátor soutěže
 • Organizátorem soutěže «Dva roky s neuroklinikou ARMANDI» je ARMANDI THERAPY CLINIC, spol. s r.o., IČ: 051 62 416, se sídlem Americká 508/22, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, spol zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 259240 (dále jen „organizátor soutěže“), která provozuje ARMANDI THERAPY CLINIC.
 • Organizátor soutěže nese plnou zodpovědnost za svoje konání a souhlasí s dodržováním pravidel sociálních sítí Facebook.

 

 1. Termín soutěže
 • Soutěž je časem limitovaná a probíhá od 6.2020 do 31.8.2020.

 

 1. Podmínky účasti v soutěži
 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která
 • je klientem neurokliniky ARMANDI THERAPY CLINIC (tj. fyzická osoba, která absolvovala minimálně jeden rehabilitační pobyt na neuroklinice ARMANDI THERAPY CLINIC);
 • je starší 18 let a je plně svéprávná, s výjimkou osob uvedených v čl. 9 těchto podmínek, popř. osoba mladší 18 let, která dosud nenabyla plné svéprávnosti, a to v zastoupení svého zákonného (příp. jiného oprávněného) zástupce.
 • Do soutěže budou zapojené fyzické osoby, které od 15.6.2020 do 31.8.2020 zašlou (v případě osob mladších 18 let, které dosud nenabyly plné svéprávnosti, prostřednictvím svého zákonného zástupce) na e-mailovou adresu organizátora soutěže soutěž@atc.life fotografii, která splní požadavky uvedené v čl. 4., a které následně obdrží potvrzení o přijetí fotografie do soutěže.
 • Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, tj. zasláním jednoho emailu obsahujícího jednu fotografii. Zapojení do soutěže z více emailových adres je zakázáno a povede k okamžitému vyloučení ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

 

 1. Požadavky na fotografii
 • Do soutěže budou zařazeny fotografie, které splňují následující kritéria:
 • Na fotografii musí být klient neurokliniky ARMANDI.
 • Fotografie musí být vyhotovená v prostorech neurokliniky ARMANDI, anebo minimálně obsahovat příslušné atributy neurokliniky ARMANDI – diplom, maskota Pegase, medaili, balónek s logem neurokliniky ARMANDI nebo cvičební úbor s logem neurokliniky ARMANDI.
 • Fotografie musí mít velikost minimálně 300 KB.
 • K fotografii musí být přiložen její popis (který bude spolu s fotografií zveřejněn na Facebook stránce organizátora soutěže), jméno a příjmení klienta, popřípadě i jeho zákonného zástupce, adresa pro doručení případné výhry na území České republiky a platné telefonní číslo. Organizátor soutěže garantuje důvěrnost poskytnutých informací.
 • Zasláním e-mailu s fotografií dává soutěžící, resp. jeho zákonný (či jiný oprávněný) zástupce, souhlas se zveřejněním poskytnuté fotografie na sociální síti Facebook.

 

 1. Průběh soutěže
 • Soutěž probíhá na Facebook stránce organizátora soutěže:

https://www.facebook.com/atc.life.cz/ od 15.6.2020 do 31.8.2020. Organizátor soutěže zveřejní na své Facebook stránce všechny fotografie, které obdrží od 15.6.2020 do 31.8.2020 a které splní podmínky uvedené v čl. 4 těchto pravidel.

 

 1. Určení výherců
 • Vítězové soutěže se stanou dvasoutěžící, kteří u fotografie získají v součtu největší počet reakcí „To se mi líbí“, „Super“, „Péče“, „Haha“, „Paráda“, „To mě mrzí“ nebo „To mě štve“. Započítány budou pouze reakce (nikoliv komentáře) na fotografiích zveřejněných na Facebook stránce organizátora soutěže. Počet reakcí na každé fotografii bude odečten přesně v 00:00 z 31.8.2020 na 1.9.2020. Jména výherců soutěže budou zveřejněna na Facebook stránce organizátora soutěže a na stránkách atc.life do 3 dnů po ukončení soutěže.

 

 1. Výhry
 • Ceny za výhru v soutěži jsou následující:
 • místo:Dárkový poukaz na terapii TheraSuit PEGAS 2T/2hod
 • místo:Dárkový poukaz na terapii TheraSuit PEGAS 2T/2hod
 • Tyto dárkové poukazy lze čerpat do konce roku 2021 (dárkový poukaz je možné využít jednorázově).
 • V případě rovnosti počtu reakcí u několika fotografií, budou vítězové určeni podle poroty v neuroklinice ARMANDI (porota: management ARMANDI).
 • Organizátor soutěže zašle výhry jednotlivým výhercům na kontaktní údaje sdělené organizátorovi soutěže dle čl. 4 těchto pravidel, pokud se organizátor nedohodne s jednotlivými výherci jinak (výherce si může dárkový poukaz vyzvednout osobně na neuroklinice ARMANDI).
 • Organizátor nenese žádnou odpovědnost za nesprávně uvedené kontaktní údaje soutěžících. V případě chybného uvedení kontaktních údajů výhercem, v jehož důsledku nebude možné výhru doručit, ztrácí výherce nárok na výhru.
 • Každý výherce je povinen na požádání prokázat organizátorovi svou totožnost.
 • V případě osoby mladší 18 let nebo osoby, která nenabyla plné svéprávnosti, bude výhra zaslána, popř. předána zákonnému (příp. jinému oprávněnému) zástupci výherce.
 • Ve sporných případech o nároku výherce na výhru nebo splnění podmínek těchto pravidel soutěže si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností o těchto nárocích. Žádnou z výher není možné vyměnit za jiné zboží nebo služby organizátora soutěže nebo jakékoli třetí osoby ani vyměnit za peníze. Výhry jsou nepřenosné.

 

 1. Odpovědnost organizátora soutěže
 • Na výhru v soutěži nevzniká právní nárok, výhru nelze vymáhat, a to ani prostřednictvím soudu.
 • Organizátor soutěže nehradí soutěžícím žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži.
 • Organizátor soutěže neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se, resp. nevyužitím výhry.
 • Organizátor soutěže není odpovědný za funkčnost internetového spojení, ani za žádné služby, které neprovozuje sám nebo za pomoci spolupracujících třetích osob.

 

 1. Vyloučení zaměstnanců organizátora a dalších subjektů ze soutěže
 • Soutěže se nemohou jako soutěžící zúčastnit zaměstnanci nebo členové výkonného nebo kontrolního orgánu organizátora soutěže, ani jiná osoba, která se na přípravě a průběhu soutěže jakýmkoliv způsobem přímo či nepřímo účastní, ani osoby blízké uvedeným osobám (tj. příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel nebo partner). Tyto osoby budou organizátorem soutěže ze soutěže vyloučeny.

 

 1. Osobní údaje
 • Účastí v soutěži a poskytnutím osobních údajů dává každý soutěžící souhlas organizátorovi soutěže se zpracováním jeho osobních údajů v rozsahu, který soutěžící organizátorovi soutěže poskytl za účelem realizace soutěže a jeho účasti v soutěži. Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžící uděluje na dobu nezbytně nutnou pro realizaci soutěže a předání výhry. Soutěžící může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv za trvání soutěže odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora. Dnem doručení takového oznámení organizátorovi soutěže přestává soutěžící splňovat podmínky soutěže, je ze soutěže vyloučen a ztrácí nárok na další účast v soutěži včetně nároku na výhru. Informace o právech dotčených osob při zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny zde https://www.atc.life/informace-o-gdpr/.
 • Výherce uděluje organizátorovi soutěže souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení a také se zveřejněním fotografie zaslané na emailovou adresu organizátora soutěže na Facebook stránce a internetových stránkách organizátora soutěže.

 

 1. Zvláštní a závěrečná ustanovení
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo v odůvodněných případech kdykoliv, bez náhrady a jednostranně omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž a její pravidla uvedená v těchto pravidlech soutěže. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení vyloučit ze soutěže kteréhokoliv soutěžícího, který porušil/a nebo porušuje pravidla této soutěže, jakož i kteréhokoli soutěžícího, který realizuje svou účast v soutěži jednáním v rozporu s dobrými mravy. Za takové jednání se považuje zejména kupování hlasů, výměna hlasů za hlasování v jiné soutěži, zapojení se do soutěže nebo získávání hlasů prostřednictvím automaticky naprogramovaných skriptů nebo softwarů, nebo prostřednictvím neopodstatněného rozdělování komentářů do více částí apod. V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže zaniká jeho právo na všechny výhry v soutěži. Organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jméno vyloučeného soutěžícího na své Facebook stránce s uvedením důvodů jeho vyloučení ze soutěže.
 • Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, řízená nebo jinak propojená se společností Facebook. Soutěžící vědomě poskytuje své údaje organizátorovi, a nikoliv společnosti Facebook. Informace, které soutěžící poskytnou budou použity výhradně na obchodní a marketingové účely organizátora, společnosti neurokliniky ARMANDI THERAPY CLINIC, spol. sro.