NÁŠ TÝM – Praha

Bc. Lucia Vojnarovská

Bc. Lucia Vojnarovská

Vedoucí rehabilitace, fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Vystudovala bakalářský obor Fyzioterapeut na Slovenské zdravotnické univerzitě
Absolvované kurzy:
 • TheraSuit Method – basic
 • TheraSuit Method – advanced
 • TheraSuit Method – advanced II
 • TheraTogs – Praktyczne zastosowanie kombinezonów rehabilitacyjnych TheraTogs u pacjentów z dysfunkcjami neurolgicznymi
 • Newborn Movement Assessment
 • Hra jako terapie
 • Dornova metoda a Breussova masáž
 • SRT Snoezelen therapy
 • Senzorická integrace
 • Kineziology Taping by K-Active
 • Kurz Spasticity – část A
 • Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP 1. – 4. část
 • Kineziologie – Patokineziologie dolní končetiny a nohy
 • Certificate for a successful completion of training on Propriofoot Concept
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch hybné soustavy
 • Proprioceptní neuromuskulární facilitace (PNF) a její aplikace v praxi fyzioterapeuta
 • Instruktor Nordic Walking
 • Aplikace metody Roswita Brunkow
 • Metoda doktora Smíška
 • Integrace reflexů horních končetin a integrace manuálních dovedností (upper limbs reflex integration and manual skill integration)
 • Diagnostika a terapie ramenního kloubu
 • Cvičitelka vodního aerobiku v mělké a hluboké vodě
Bc. Julie Chlebovská

Bc. Julie Chlebovská

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Obor fyzioterapie vystudovala na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Absolvované kurzy:
 • TheraSuit Basic, TheraSuit Method
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí interaktivního multismyslového konceptu
 • Snoezelen v teorii a praxi – rozšiřující pojetí interaktivního multismyslového konceptu
 • Metodický kurz – Úvod do strukturovaných hodin Snoezelen-MSE
 • Rehabilitace spastické parézy A
 • Lokomat Basic – User
 • Kurz Fyzioterapie u pacientů s míšní lézí, zkušenosti se spinálními pacienty
 • Informativní kurz Vojtova metoda 2. generace
 • Komplexní fyzioterapie dětí
Mgr. Gabriela Josefusová

Mgr. Gabriela Josefusová

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Bakalářský titul v oboru fyzioterapie získala na FBMI ČVUT.
 • Navazující magisterské studium v oboru fyzioterapie absolvovala na LF MU.
Absolvované kurzy:
 • SM systém doktora Smíška v rozsahu 1A – 1D
 • Certifikovaná dětská neurorehabilitační stáž v Klimkovicích
 • Kineziotaping I. – II.
 • Seminář bazální stimulace 
Bc. Daniela Kvasková

Bc. Daniela Kvasková

Fyzioterapeutka

Vzdělání:
 • Univerzita Paula Jozefa Šafárika v Košiciach, lekárska fakulta – Fyzioterapie
  bakalářské.
 • Slovenská zdravotnícka Univerzita v Bratislave – Fyzioterapie magisterské externí studium- (právě probíhá studium).
 • University of Rzeszów, medical faculty – Fyzioterapie – vysokoškolské.
Absolvované kurzy:
 • Snoezelen v teorii a praxi- základní pojetí interaktivního multismyslového konceptu
 • Certificate of Graduation Kinesiology Taping I. (Moravec taping academy)
 • Certifikát – Súčasné trendy vzdelávania vo fyzioterapii
 • TheraSuit Method – basic
Ingrid Svačinková

Ingrid Svačinková

Fyzioterapeutka (ambulantně)

Vzdělání:

Vystudovala Střední zdravotnickou školu obor Rehabilitační pracovník 

Atestace v oboru fyzioterapie v r. 2004

Již 20 se věnuje převážně problematice psychomotorického vývoje u dětí nedonošených a s perinatální zátěží, s poruchou senzorické integrace.

 

 

Absolvované kurzy:
 • Hipoterapie (ČR)
 • Terapie funkční ženské sterility a inkontinence dle Mojžíšové (ČR)
 • Terapie v těhotenství a šestinedělí (ČR)
 • Jóga dle Yangera (ČR)
 •  Vyšetřovánía terapie hybných poruch na bazi vývojové kineziologie (ČR)
 • Reflexní lokomoce dle V. Vojty (ČR, mezinárodní certifikát)
 • atestace z fyzioterapie
 • Rehabilitace ve sportovní medicíně (ČR)
 • NDT Basic Bobath v pediatrické praxi (Polsko- Zofia Swilling, mezinárodní certifikát)
 • Dysfunkce orofaciálního svalstva a myofunkční terapie I. (Itálie-Dr.ssa Daniela Clemente)
 • Medical Taping Concept pro Fyzioterapeuty (Holandsko-Wilma Waters)
 • Observační diagnostika pohybu dle Prechtla (Rakousko- Dr.Christa Einswpieler)
 • Senzorická integrace I. (Polsko-Dr.n.med Maria Borkowska, Monika Kastory-Bronowska)
 • NDT Baby Bobath therapy pro diagnostiku a terapii dětí s neurologickými a návaznými problémy (Izrael- Dr.Sarah Capelovitch PhD P.T)
 • Kurz přípravy horní končetiny pro funkci (ČR)
 • Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu ( ČR- Balcárková)
 • Laktační poradenství (ČR)
 • VOKS- alternativní komunikace formou výměnného obrázkového komunikačního systému (ČR- PhDr.Knapcová, Mgr. Jarolímová)
 • Refresch kurz v NDT Bobath konceptu (ČR)
 • Terapie dyspraxie (Řecko)

  2016 – Fyziologická a patologická chůze u pacientů s Dětskou mozkovou obrnou (Polsko)

 • Terapie u poruch Senzorické integrace (Polsko)
 • Noha dítěte s DMO
Daniela Bittersmann, DiS.

Daniela Bittersmann, DiS.

Fyzioterapeutka, Vitalstim terapeutka

Vzdělání:
 • Vystudovala VOŠ obor fyzioterapie
 • Poskytuje poradenství rodinám obtížně krmených dětí a provádí terapii Vitalstim pro stimulaci a reedukaci polykacích svalů
Absolvované kurzy:
 • Bazální stimulace
 • Poruchy polykání 
 • Electrical stimulation and sEMG biofeedback in the treatment of dysphagia
 • Pediatric feeding: Skill or Will
 • Special populations in feeding: Global solutions for hyper-selective eaters
 • Pediatric feeding and swallowing skill acquisition around developmental milestones
Ivana Porvažníková

Ivana Porvažníková

Asistentka sociální rehabilitace

Vzdělání:
 • Vystudovala střední školu ekonomiky a cestovního ruchu v Jihlavě.
 • Dokončuje studium na Husitské teologické fakulty, Karlovy univerzity, obor religionistika.
Absolvované kurzy:
 • Asistent pedagoga, Sofia Děčín
 • Masér ve zdravotnictví NVZ Stanislav Flandera
Bc. Zdeňka Hyttichová

Bc. Zdeňka Hyttichová

Ergoterapeutka s SI přístupem

Vzdělání:
 • Vystudovala obor Ergoterapie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Pracuje s dětmi s poruchami autistického spektra, nerovnoměrným psychomotorickým vývojem a dětmi s potížemi v oblasti zpracování smyslových vjemů
 • Má zkušenosti s dětmi s fyzickým, mentálním i kombinovaným znevýhodněním
 • Je členkou České Asociace Ergoterapeutů a předsedkyně Asociace senzorické integrace
 • Profesní zaměření a terapeutické přístupy používané v praxi: senzorická integrace, prvky Bobath konceptu, neuro-vývojová stimulace na inhibici primárních reflexů a bazální stimulace
Absolvované kurzy:
 • Bazální stimulace
 • Autismus, komunikace s autistickými pacienty, zvláštnosti handicapu
 • Sensory Integration Theory and Intervention: Paedriatrics, modul I.
 • Early Assessment and Intervention Course for Babies and Young Children based on Bobath concepts
 • European Sensory Integration Congress
 • Neurovývojový program Pohybem se učíme I a II
 • Certifikovaný kurz Senzorické integrace 2 pod záštitou České asociace dětských Bobath terapeutů
 • Dyspraxie a MABC 2
 • Grafomotorika dětí předškolního a mladšího školního věku
 • Advanced Clinical Reasoning and Analysis Course, modul II
 • Newborn Movement Assessment
 • Hra jako terapie
 • Ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a kresby
 • Úvod do DIR-Floortime
Mgr. Jolana Bartošová, PhD.

Mgr. Jolana Bartošová, PhD.

Ergoterapeutka

Vzdělání:
 • Obor Ergoterapie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
 • Doktorský program Neurovědy na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Lucie Zimolová

Lucie Zimolová

Ergoterapeutka

Mgr. Jitka Ludvíčková

Mgr. Jitka Ludvíčková

Ergoterapeutka, Terapeutka příjmu potravy

Vzdělání:
 • Vystudovala magisterský program Advanced Occupational Therapy na University of Northampton ve Velké Británii.

 • Vystudovala bakalářský program Ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Absolvované kurzy:
 • SOS Approach to Feeding (Sekvenčně-orálně-senzorický přístup ke krmení)

 • Helping Children Transition Off Supplemental Tube Feedings (Pomoc dětem při přechodu ze sondy)

 • Feeding Children with Severe Developmental Impairments (Krmení dětí se závažnými poruchami vývoje

 • Children with Gastroesophageal Reflux (Dítě s gastroezofageálním refluxem) 

 • Senzorická integrace – Modul 1

 • Psychoterapeutické dovedností pro pomáhající profese

 • Rekondiční a sportovní masáže

Mgr. Apolena Stellarová

Mgr. Apolena Stellarová

Nutriční terapeutka

Vzdělání:
 • V roce 2012 získala bakalářský titul v oboru nutriční terapeut na 1. lékařské fakultě univerzity Karlovy v Praze.
 • Absolvovala navazující magisterské studium v oboru nutriční specialista na Masarykově univerzitě v Brně, kde získala magisterský titul v roce 2014.
 • Po udělení bakalářského titulu získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru nutriční terapeut udělované Ministerstvem zdravotnictví České republiky.
 • Absolvováním magisterského studia získala specializovanou způsobilost k realizaci preventivních i terapeutických intervencí ve výživě dětí a komunitní nutriční péče.
Mgr. Simona Kocourková

Mgr. Simona Kocourková

Nutriční terapeutka

Vzdělání:
 • V roce 2014 získala bakalářský titul v oboru nutriční terapeut na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
 • Po udělení bakalářského titulu získala osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru nutriční terapeut udělované Ministerstvem zdravotnictví České republiky.
 • V roce 2018 dokončila navazující magisterské studium v oboru nutriční specialista na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
 • Absolvováním magisterského studia získala specializaci pro výživu dětí a dospělých.
Mgr. Marcela Jarolímová

Mgr. Marcela Jarolímová

Speciální pedagožka

Vzdělání:
 • Vystudovala Gymnázium v Novém Jičíně a PF UP v Olomouci – obor speciální pedagogika
 • Praktické zkušenosti s dětmi na speciální škole pro postižené děti
 • Je lektorkou kurzů: VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém,Podpora rozvoje řeči dětí s kombinovaným postižením, Komunikace dětí s PAS, Výchova dítěte s PAS, Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handling a polohování žáků s kombinovaným postižením, Terapie hrou
Absolvované kurzy:
 • NDT Basic Bobath v neurovývojové terapii Bobath u dětí
 • NDT Baby Bobath pro diagnostiku a terapii dětí s neurologickými a návaznými problémy
MUDr. Petra Lesná

MUDr. Petra Lesná

Lékařka v oboru dětské lékařství

Vzdělání:
 • Promoce na 2. lékařské fakultě UK, obor Všeobecné lékařství

   

 • Sekundární lékařka na lůžkovém oddělení Pediatrické kliniky FN v Motole

 • Specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství

 • Očkovací centrum FN v Motole

 • Zakládající člen České společnosti pro personalizovanou medicínu a lékařské algoritmy

 • Specializované ambulance Pediatrické kliniky FN v Motole

 •  Centrum komplexní péče Pediatrické kliniky FN v Motole

Absolvované kurzy:
 • Certifikovaná laktační poradkyně (Laktační liga ČR)
 • Specializační kurs v alergologii a dětské imunologii
Mgr. Radka Liebezeitová

Mgr. Radka Liebezeitová

Psychoterapeutka

Vzdělání:
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – Vychovatelství se speciální pedagogikou, Mgr.
   
 • Akreditovaný psychoterapeutický výcvik SUR 
   
 • Psychoterapeutická fakulta PVŠPS
Absolvované kurzy:
 • Sexuální výchova a vztahy osob s mentálním postižením, Akreditovaný kurz, Freya, 2020

 • Attachment: příčiny, rozvoj a náprava vazby, Akreditovaný kurz, Brno 2019

 • Časová osa, Litraps, 2018

 • Daseinanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi – Smrt a smrtelnost, Thanatos, PVŠPS 2018

 • Daseinanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi – Autenticita, PVŠPS 2018

 • Internetové a e-mailové poradenství, LB 2018
 • Hraniční porucha osobnosti, LB 2017
 • Přenos a protipřenos, LB 2017
 • Klient v akutní krizi, Akreditovaný kurz, LB 2017
 • Lege artis, postupy ve skupinové psychoterapii v rozsahu 80 hodin, PVŠPS 2015 – 2017
 • Úzkostné poruchy, seminář LB, 2017
 • Akreditovaný výcvik v telefonické krizové intervenci, 2014  
 • Práce se sny, PVŠPS, 2014
 • Fenomenologie, PVŠPS, 2014
 • Reminiscenční terapie, Diakonie Praha, 2013
 • Mindfulness course, Kevin Hawkins, 2013
 • Kurz Rogerovska terapie (20 hodin), PVSPS, 2013
 • Kurz Solution Focused Brief Therapy (20 hodin), PVSPS, 2012
 • Couaching at the workplace, PWC Praha, 2012
 • Týdenní výcvikový kurz Arteterapie, PF JCU, 2012
 • How to deal with difficult people, MRC
 • Specifics of multicultural working environment, Amcham
 • Grafologie a psychologie, Česká grafologická komora
 • Nonverbální komunikace, UJEP
Jana Johnson

Jana Johnson

Psychoterapeutka

Praxe:
 • Kouč osobního rozvoje
 • Vztahový kouč
 • Kouč transformační psychologie
Absolvované kurzy:
 • Terapeut psycho-energetické transpormace (kouč)
Slavoj Pospíšil

Slavoj Pospíšil

Masér

Praxe:
 • 500 hodin základní masážní školy
 • 30 hodin reflexní terapie
 • 384 hodin pokročilé masážní terapie v oboru: masáže v sedě, sportovní masáže, reflexní terapie, hydroterapie, masáže horkých kamenů, akupresurní terapie, neuromaskulární terapie, trigerpointová terapie
 • 50 hodin těhotenské a dětské masáže včetně novorozenců
Absolvované kurzy:
 • Reflexology Practicioner Level – EGYPTIANTM method and techniques of Digits International-Reflexology Institute
 • Massage and Cosmetology – Massage Therapy, Anatomy and Physiology, Medical Errors, Hydrotherapy, Massage Law
 • Pregnancy and Infant Massage
 • Advance Bodywork Therapist
 • The Silva Method
 • Hirudoterapie
 • Čokoládová masáž
 • Lymfatická drenáž
 • Aromaterapie
Doc. MUDr. Alena Schejbalová

Doc. MUDr. Alena Schejbalová

Ortopedka

MUDr. Josef Kraus, CSc.

MUDr. Josef Kraus, CSc.

Neurolog

Monika Gelhofová

Monika Gelhofová

Koordinátorka terapií

 

Dotazy ohledně termínů terapií směřujte na e-mail
koordinator@atc.life nebo
zavolejte na +420 731 16 11 16

Vzdělání:
 • Vystudovala SPŠ oděvní průmyslovku a 3 roky na UK pedagogické vzdělání – speciální pedagogika – učitelská způsobilost.
Absolvované kurzy:
 • Manažérské dovednosti
 • Správní právo – správní řízení
 • Zákon zaměstnanosti
 • Etika pro poradce
 • Projekt EUREST – školení v rámci EU
Lucie Kosta

Lucie Kosta

Asistentka ředitelky

Absolvované kurzy:
 • Snoezelen v teorii a praxi – základní pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Ergoterapie a její využití v praxi
Iveta Poštulková

Iveta Poštulková

Recepční

 

Zodpoví vám obecné dotazy nebo zarezervuje ubytování. Kontaktujte ji na e-mailu
info@atc.life nebo po telefonu
na +420 731 16 66 16.

Absolvované kurzy:
 • Psychologický kurz
Silvie Koňaříková

Silvie Koňaříková

Recepční

 

Zodpoví vám obecné dotazy nebo zarezervuje ubytování. Kontaktujte ji na e-mailu
info@atc.life nebo po telefonu
na +420 731 16 66 16.

PhDr. Valentina Armandi

PhDr. Valentina Armandi

Generální ředitelka

 

Kontaktovat ji můžete na
e-mailu armandi@atc.life

Absolvované kurzy:
 • Ergoterapie a její využití v praxi
 • Snoezelen v teorii a praxi
 • Snoezelen v praxi – rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 • Hra jako terapie
 • Terapie ruky
 • Dětská psychologie
Mgr. Diana Herdová

Mgr. Diana Herdová

Ředitelka

 

Kontaktovat ji můžete na
e-mailu reditelka@atc.life

Přítomnost v kanceláři na klinice: středa 10:00–14:00

Vzdělání:
 • Anglo-Americká univerzita Aplikovaná sociologie, HR a veřejná správa Magisterské studium
 • Anglo-Americká univerzita Politologie a humanitní vědy Bakalářské studium
 • Townshend International School Mezinárodní gymnázium
Absolvované kurzy:
 • Kurz vyjednávání
 • Management ve zdravotnictví
 • Rekvalifikační kurz pro personalisty
MUDr. Vasil Janko

MUDr. Vasil Janko

Primář kliniky

Vzdělání:
 • Karlova Univerzita v Praze, 1. lékařská fakulta
 • Specializace v oboru Pediatrie prvního stupně
 • Specializovaná způsobilost lékaře v oboru rehabilitační a fyzikální medicína
 • Specializace v oboru fyziatrie, balneologie a léčebná rehabilitace
 • Oprávnění I. stupně odborné způsobilosti k provádění výkonů v oblasti myoskeletální mediciny v rámci indikací a kompetencí oboru zakončeného atestací
Mudr. Petr Geřábek

Mudr. Petr Geřábek

Garant kliniky

Vzdělání:
 • Vystudoval obor lékařství se specializací na Ortopedii na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Je odborníkem v nejnovějších léčebných metodách se zahraničním zázemím
Ing. Martin Kamín

Ing. Martin Kamín

IT manager