INFORMACE O GDPR

Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation 2016/679

 
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)

Jméno a příjmení: Mgr. Diana Herdová

Telefonické spojení: +420 725 894 155

E-mail: poverenec@atc.life

Úřední hodiny:  středa 14 – 15 hod 

Adresa: Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00  Praha 4 – Krč, zelená budova, 3. patro

Jmenovací dekret: uložen v kanceláři ATC

 
Kontaktní údaje na zástupce správce osobních údajů

Jméno a příjmení: PhDr., JuDr. Valentina Armandi

Funkce: zakladatelka a jednatelka společnosti

Telefonické spojení: +420 731 16 66 66

E-mail: armandi@atc.life

Úřední hodiny: středa 14-15 hodin

Adresa: Poliklinika Budějovická, Antala Staška 1670/80, 140 00  Praha 4 – Krč, zelená budova, 3. patro

 

Účel zpracování

ARMANDI THERAPY CLINIC s.r.o. (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje pacientů zejména na základě těchto právních norem:

  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
  • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Osobní údaje a údaje o zdravotním stavu pacientů včetně zdravotnické dokumentace  (dále jen „osobní údaje“) a jejich předávání správcem dalším správcům či zpracovatelům jsou prováděny pouze na základě zmocnění dané správci platnými právními normami České republiky anebo s písemným souhlasem subjektu údajů.  U osobních údajů občanů České republiky tyto správce nepředává do třetích zemí. V případě cizinců jsou předávány osobní údaje do třetích zemí jen na základě platných právních norem, mezistátních smluv, kterými je Česká republika vázána anebo se souhlasem subjektu údajů. Zpracování osobních údajů je nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví. U správce nedochází k profilování ani k automatizovanému zpracování osobních údajů.

 

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na to, být informován o zpracování jeho osobních údajů, zejména informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. Mezi další práva subjektů údajů patří právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

V případě, že by došlo u správce k bezpečnostnímu incidentu, je správce povinen zpravit o této události subjekt údajů. Správce tak nemusí činit, pokud použil předběžná opatření, která činí osobní údaje nečitelnými pro všechny neoprávněné osoby (např. šifrování nebo unikly pseudonymizované údaje bez vazby na subjekt údajů) či použil následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko se již pravděpodobně neprojeví. Povinnost oznámit bezpečnostní incident subjektu údajů správci nenastane ani tehdy, pokud by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. V takovém případě však musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení.