TERAPIE KOMUNIKACE A ROZVOJE JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ

Terapie komunikace a rozvoje jazykových schopností je jedním ze světově nejužívanějších terapeutických přístupů určený pacientům s poškozením centrální nervové soustavy různého věku i etiologie. Ve světě bývá častěji označován jako neurovývojová terapie (NDT – Neuro Developmental Treatment), jelikož vychází z nejnovějších neurofyziologických poznatků o vývoji motoriky dítěte. Jde o celostní (holistický) přístup k pacientovi, v rámci něhož jsou vypracovány strategie pro děti od nejútlejšího věku až po dospělé pacienty.

Terapie tedy není direktivní záležitost daná jen pouhou rozvahou terapeuta. Cílem je vždy funkce. Při stanovení cílů využíváme metodu SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time specific) – to znamená, že každý cíl má být specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově sledovatelný. Cíle jsou konkrétní činnosti, kterých si dítě i jeho rodina přeje dosáhnout a stanovují se ve spolupráci s terapeutem. Je důležitá aktivní účast dítěte.

Při terapii se specifickou manipulací s dítětem (tzv. handlingem) snažíme stimulovat efektivnější a normálnější vzory aktivit, a to vše formou hry a zábavy.  Umožňujeme dítěti získat nové senzomotorické zkušenosti a navíc tím neustále provádíme terapii.

Terapie komunikace a rozvoje jazykových schopností je určena především pacientům s neurologickými postiženími, kteří ale trpí i přidruženými problémy jako jsou potíže s příjmem a zpracováním potravy či tekutin, s komunikací, s percepcí a dalšími. 

Na co se může pacient těšit?

 

 

Výhody terapie komunikace a rozvoje jazykových schopností:

  • Podpora rozvoje komunikačních schopností u dětí s narušeným vývojem řeči a stanovení optimálního individuálního terapeutického plánu
  • Stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů terapie
  • Rozvíjení sociálně komunikačních strategií (oční kontakt, řeč těla, gesta)
  • Podpora rozvoje kognitivních funkcí
  • Schopnost bezpečně přijímat potravu